HTML

Syntax och begrepp i HTML

Sammanfattning

Filformat

Ett HTML-dokument är en vanlig textfil som givits ändelsen .html (eller .htm). Denna hämtas med kommunikationsprotokollet HTTP över ett nätverk (t. ex. internet) från en server och visas i en webbläsare (klient, t. ex Firefox, Chrome, Internet Explorer).

Hur informationen i dokumentet behandlas av webbläsaren anges med märken i filen. Dessa märken kallas taggar (engelska tag = etikett).

Taggar

HTML-taggar kan innehålla tre typer av information. Element, attribut och värden. De flesta taggar kompletteras med en sluttagg som anger att den slutar gälla.

En tagg omges av tecknen < och >.

Element

Den del av taggen som måste vara med. För ett vanligt textstycke (taggen <p>) är elementet p (engelska ordet paragraph = stycke).

Attribut

I en tagg kan ett element utrustas med ett eller flera attribut. Vissa attribut är nödvändiga, andra är frivilliga. Attributet src i taggen <img src="bild.jpg" alt="Bild"> anger bildkälla (engelsak source = källa) och attributet alt anger alternativtext.

Värde

Varje attribut ges ett värde, värdet föregås av ett likamedtecken (=) och omges av citationstecken ("). I exemplet ovan ges attributet src värdet bild.jpg, som är adressen till bilden som ska visas. Attributet alt ges värdet Bild, som är en text som ska visas på sidan i det fall bilden inte kan visas.

Sluttagg

De flesta taggar måste avslutas med en sluttagg. En sluttagg omges, liksom taggen, av < och > och innehåller ett snedstreck, /, följt av det element som ska upphöra att gälla. </p>.

En sluttagg innehåller bara elementet, aldrig attribut eller värden.

Taggar som normalt sett inte omger text, till exempel img, har ingen sluttagg. Dessa hör dock till undantagen.

Kodkommentarer

I koden kan du lägga in kommentarer som kan läsas av någon som läser koden, men som inte behandlas av webbläsaren eller påverkar kodens funktion.

En kommentar i HTML börjar med <!-- och avslutas med -->.

Doctype-deklaration (DTD)

Eftersom det finns olika typer av HTML måste man först i dokumentet ange vilken typ det är. För den nyaste standarden, HTML5, är denna dokumenttypsdeklaration (DTD) <!DOCTYPE html>.

HTML-dokumentets grundstruktur

Alla HTML-dokument utom <frameset>-dokument (specialfall, tas inte upp här) består av två delar, <head> och <body>, som föregås av en dokumenttypsdeklaration.

DOCTYPE (DTD)

Se ovan.

<head>

Head innehåller metainformation om dokumentet. Information om dokumentet själv och hur webbläsaren ska hantera det.

Här anges bland annat vilken teckenkodning dokumentet använder, namnet som ska visas i själva fliken i webbläsaren, om någon särskild stilmall ska användas, upphovsmannens namn, nyckelord och så vidare.

<body>

I body placeras allt det som ska visas i webbläsarfönstret. Dokumentets själva innehåll.

Filnamnet index.html

Om en mapp (katalog) innehåller ett HTML-dokument som heter index.html kommer detta att öppnas automatiskt när mappen öppnas. Man kan ha en, och bara en, index.html i varje mapp.