JavaScript

Händelsehanterare

Det finns olika sätt att starta skriptfunktioner på en webbsida. I HTML finns det ett antal attribut som kallas händelsehanterare (event handlers) vilka används för att köra funktioner. De vanligaste är antagligen onclick, onload och onkeyup, men du kan starta händelser/funktioner på många olika sätt.

Händelsehanteraren skrivs in i HTML som ett attribut till vilket element som helst du vill ska delta i att starta funktionen, värdet till attributet är namnet på funktionen (med eventuellt eget värde tillagt). onclick kan ju vara bra på knappar till exempel, onload kanske passar bättre för <body>, om du vill att det är någontins som ska hända när sidan har laddat klart. onkeyup är ju bra när saker ska göras med tangentbordet.

Alla händelsehanterare hos WHATWG.

Händelsehanterare som fungerar med alla HTML-element

Händelsehanterare Förklaring Kommentar
onabort Laddningen avbryts Fungerar inte med alla webbläsare (2020-11-15)
onauxclick Högerklick  
oncancel Användaren avbryter någonting, t ex med esc-tangenten Fungerar inte med alla webbläsare (2020-11-15)
oncanplay Om media måste buffras när det startas  
oncanplaythrough Media behöver inte buffras när det startas  
onchange Användaren ändrar input i t ex ett formulärfält  
onclick    
onclose    
oncontextmenu    
oncuechange    
ondblclick    
ondrag    
ondragend    
ondragenter    
ondragleave    
ondragover    
ondragstart    
ondrop    
ondurationchange    
onemptied    
onended    
onformdata    
oninput    
oninvalid    
onkeydown    
onkeypress    
onkeyup    
onloadeddata    
onloadedmetadata    
onloadstart    
onmousedown    
onmouseenter    
onmouseleave    
onmousemove    
onmouseout    
onmouseover    
onmouseup    
onpause    
onplay    
onplaying    
onprogress    
onratechange    
onreset    
onsecuritypolicyviolation    
onseeked    
onseeking    
onselect    
onslotchange    
onstalled    
onsubmit    
onsuspend    
ontimeupdate    
ontoggle    
onvolumechange    
onwaiting    
onwebkitanimationend    
onwebkitanimationiteration    
onwebkitanimationstart    
onwebkittransitionend    
onwheel