JavaScript

Operationer och operatorer

De variabler och arrayer du har tittat på hittils representerar enkla värden av olika slag. För att kunna få JavaScript att verkligen göra mer än hämta data från ett ställe till ett annat behöver vi kunna bearbeta data, vi behöver operationer

Bra exempel på operationer är sådana som använder sig av de fyra räknesätten: plus, minus, delat och muliplicerat. Dessa kallas för aritmetiska operationer.

För att utföra operationer behöver man använda sig av symboler eller ord som gör själva operationen. Dessa kallar vi för operatorer. Du har redan använt en operator, nämligen lika med-tecknet, =, för att tilldela variabler värden. Operatorerna som används vid aritmetiska operationer är plustecken (+) för addition, minustecken (-) för subtraktion, snedstreck (/) för division och asterisk (*) för multiplikation.

Ett exempel på en enkel operation (addition), kan vara:

1 + 4

Du kan naturligtvis kombinera operationer:

1 + 4 * 5

Detta är dock tvetydigt, menar vi 1 + 20 eller 5 * 5?. För att slippa tvetydigheter kan du, precis som du skulle göra i en vanlig matteuppgift, använda parenteser.

(1 + 4) * 5 eller 1 + (4 * 5)

Nu kan du använda en operation i en variabel:

var summa = (1 + 4) * 5;

Du kan utföra operationer på variabler också, i exemplet nedan ska jag göra en operation som räknar om celsiusgrader till Fahrenheit:

var celsius = 37;
var fahrenheit = (celsius - 32) * 5 / 9;

JavaScript har också en del smarta genvägar för vanliga operationer, som när man vill öka ett värde med 1. Det vanliga sättet att skriva skulle vara:

aar = aar +1;

…som betyder att aar varje gång ska ökas med 1. Detta går att förkorta till:

aar++;

På samma sätt kan man använda -- för att minska ett värde med 1.

Operatorn + kan också användas på textsträngar.

var meddelande = "jag är" + "grinig";

Detta kan också användas på variabler:

var humoer = "grinig";
var meddelande = "Jag är" + humoer;

Det går som vanligt att kombinera textsträngar och numeriska värden:

var aar = 2015; var meddelande = "Året är" + aar;

Det gäller dock att hålla reda på om man skriver sina siffror som numeriska värden eller textsträngar:

alert("10" + 20);

kommer att ge resultatet 1020, medan

alert(10 + 20);

kommer att ge resultatet 30. Viss skillnad alltså…

Testa:

Det går också att korta ner ovanstående med hjälp av +=. Denna teckenkombination kan användas för att lägga ihop siffror eller strängar och tilldela variabeln resultatet på en gång:

var aar = 2015;
var meddelande = "Året är ";
meddelande += aar;

Med detta kan du göra en alertruta (till exempel) med hjälp av alert(meddelande)