JavaScript

Syntax i JavaScript

Precis som alla andra språk, både programmeringsspråk och vanliga språk, som svenska eller urdu, har JavaScipt en bestämd syntax, regler och konventioner för hur man formulerar sig och skriver för att det ska bli begripligt.

Viktiga begrepp som vi kommer titta på är:

  • satser (statements)
  • funktioner
  • variabler
  • datatyper
  • arrays
  • operatorer
  • objekt
  • villkorade satser ("if-satser")
  • loopar

Om du har någon tidigare erfarenhet av programmering kommer du säkert känna igen en hel del. En del saker kommer du också känna igen från arbetet med HTML och CSS, som användandet av semikolon som skiljetecken.

En funktion i JavaScript

Om vi tittar på det tidigare exemplet med en alertruta:

<script type="text/JavaScript">
   function minFunktion
      {
      alert ("Jag är en alertruta!");
      }
</script>

Själva skriptet är ju det som här står mellan <script>-taggarna, om man skulle skriva samma kod i ett separat .js-dokument skulle det se ut som följer:

function minFunktion
   {
   alert ("Jag är en alertruta!");
   }

Hela texten består av en funktion (function). En funktion skriver man för att kunna koppla skriptet till en speciell händelse. funktionen måste döpas med ett unikt namn, i det här fallet minFunktion

Själva funktionen skrivs sedan inom hakparenteser ({}).

Funktionen består av en eller flera satser (på engelska statements). Just den här funktionen består av en enda sats: alert ("jag är en alertruta!");. Detta innebär en händelse: alert, vilken kan beskrivas som en färdig funktion för att öppna en popupruta från webbläsarfönstret, funktioner och liknande som redan finns "färdiga", inbyggda i språket kallas i allmänhet objekt. Egentligen är alert ett kortare sätt att skriva window.alert, men eftersom det inte kan missförstås brukar man utelämna window.. Inom parentesen definieras sedan data för funktionen. I detta fall består detta data av en textsträng (string) som ska visas i popupfönstret.

Satsen avslutas sedan med ett semikolon (;). Detta är ett skiljetecken, för att skilja satser från varandra. I fallet ovan, där minFunktion består av bara en sats, är det naturligtvis inte nödvändigt med skiljetecken, men det är bra att ta för vana att alltid sätta skiljetecken efter satser.

Funktionsnamn i JavaScript

Namn i JavaScript kan skrivas med alla bokstäver i det engelska alfabetet, plus $ och en del andra tecken. Dock får det inte innehålla mellanslag, de måste antingen tas bort eller ersättas med bindestreck eller understreck.

JavaScript skiljer på stora och små bokstäver, minFunktion, minfunktion, MINFUNKTION och MinFunktion betraktas i JavaScript som helt olika namn.

Ett vanligt sätt att skilja på ord i funktionsnamn är att, som i exemplet ovan, låta nya ord börja med stor bokstav (minFunktion). Ett annat sätt är att ersätta mellanslag med understreck (min_funktion). Vilket sätt du än väljer att skriva dina namn på rekommenderar jag att du är konsekvent för att du lättare ska komma ihåg vad du döper saker till.